Strona główna » Statut

STATUT   SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
w Brzegu Dolnym.

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2019 r.

PODSTAWY PRAWNE STATUTU:
1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr.114, poz.946);
2) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz.U. nr 120 z 1991 r. Poz.526);
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, i 2197)
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.–Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248);
5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
7) Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020);
9) Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020);
11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818);
12) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089);
13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196)

WSTĘP
Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, pozwala uczniom osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Liceum jako szkoła publiczna
1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2. do klasy pierwszej przyjmuje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, według zasad i kryteriów określonych w Statucie szkoły oraz regulaminie rekrutacji, zgodnym z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny;
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. zapewnia uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły ochronę danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami;
5. udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U.poz. 532);

ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE

§ 1. Nazwa szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, prowadzące oddziały trzyletniego liceum ogólnokształcącego do zakończenia cyklu kształcenia w tych oddziałach.
2) Ustawie – należy przez to rozumieć Prawo oświatowe –ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
3) Statucie – należy przez to rozumieć statut Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego
w Brzegu Dolnym
4) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego
i Radzie Rodziców -należy przez to rozumieć organy działające w Liceum Ogólnokształcącym
im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym
5) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym,
7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną
lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

§ 3. Organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brzeg Dolny z siedzibą przy ulicy Kolejowej 29
w Brzegu Dolnym
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu

§ 4. Siedziba Szkoły
1. Siedzibą Szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Wilczej 10 w Brzegu Dolnym

ROZDZIAŁ II: MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

§ 5. Misja szkoły
W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Misję szkoły realizujemy:
1) rozwijając predyspozycje intelektualne, talenty i zainteresowania uczniów,
2) dbając o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów,
3) rozwijając twórcze i abstrakcyjne myślenie,
4) kształtując umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesnej interpretacji z zachowaniem tradycji narodowej,
5) umożliwiając uczniom pracę w ramach międzynarodowych programów naukowych,
6) kształcąc umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach,
7) wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się,
8) zapewniając bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę pracy,
9) stwarzając warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku.

§ 6. Model Absolwenta Szkoły
a) jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość,
b) potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralnoetycznymi,
c) potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku,
d) zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie,
e) umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
f) jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów,
g) umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi,
h) interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie,
i) ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.

§ 7. Cele szkoły
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Głównymi celami szkoły jest:
1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
2) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
3) przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie;
4) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji;
5) rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów;
6) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej;
7) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa
w życiu społecznym;
8) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy;
9) przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym;
10) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
11) doskonalenie umiejętności;
12) prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystywania mediów;
13) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
14) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
15) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
16) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
17) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
w tym do angażowania się w wolontariat;
18) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
19) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności kształcenie i nabywanie umiejętności:
1. myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo – skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego;
2. czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych;
3. komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak
i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
4. umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
5. kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
6. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi
z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się
w cyberprzestrzeni;
7. nabywanie nawyków systematycznego uczenia się;
8. współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie.

§ 8. Zadania Szkoły. Do zadań Szkoły należy:
1) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
5) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
10) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
12) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
13) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
14) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
15) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
16) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
20) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki lub zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań;
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
26) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
27) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
28) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
29) współpraca ze środowiskiem, systematyczne diagnozowanie oczekiwań wobec szkoły, stwarzanie mechanizmów zapewniających możliwość realizacji tych oczekiwań;
30) diagnozuje stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły w celu doskonalenia procesów w niej zachodzących;
31) cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 9. Cele Szkoła realizuje przez:
1) zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz pracę indywidualną z uczniem,
2) projekty edukacyjne, wycieczki naukowo-badawcze i kulturalno-krajoznawcze,
3) stałą współpracę z instytucjami kulturalnymi, badawczymi, naukowymi, bibliotekami oraz wydawnictwami polskimi i zagranicznymi,
4) organizowanie spotkań i pogadanek na tematy poszerzające wiedzę i wykraczające poza ramy planów nauczania,
5) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów przez organizację wszelkiego rodzaju spotkań, imprez klasowych, międzyklasowych i szkolnych,
6) nawiązywanie współpracy i wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli.

ROZDZIAŁ III: PROGRAM NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

§ 10. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
§ 11. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
a. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
b. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
c. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
§ 12. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
§ 13. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
§ 14. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§ 15. Program nauczania zawiera:
a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
d. opis założonych osiągnięć ucznia;
e. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

§ 16. Propozycje programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie elektronicznej do 31 lipca.
§ 17. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w §15, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
§ 18. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 10 września każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
§ 19. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, dopuszcza dyrektor Szkoły.
§ 20. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z wykorzystaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub też bez ich wykorzystania.
§ 21. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich uczących w poszczególnych klasach, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy.
§ 22. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
§ 23. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale wprowadzić w nim zmiany.
§ 24. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w kolejnym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ IV: ZADANIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE SZKOŁY, POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

§ 25. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
§ 26. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
§ 27. Program, o którym mowa w § 26 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
§ 28. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, rozumianego jak w § 25, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 29. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczo-profilaktycznej z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przeprowadzonej diagnozy sytuacji w wychowawczej w kasie
§ 30. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły.
§ 31. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a. z niepełnosprawności;
b. z niedostosowania społecznego;
c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d. ze szczególnych uzdolnień;
e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f. z zaburzeń komunikacji językowej;
g. z choroby przewlekłej;
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i. z niepowodzeń edukacyjnych;
j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a. Rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów,
3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
a. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum jest dobrowolne i nieodpłatne.
b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Liceum.
c. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog.
d. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
– ucznia;
– rodziców ucznia;
– Dyrektora Liceum;
– nauczyciela, wychowawcy klasy;
– pielęgniarki szkolnej;
– poradni;
– asystenta rodziny;
– kuratora sądowego.
4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a. zajęć rozwijających uzdolnienia;
b. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c. zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
d. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
e. porad i konsultacji.
5. Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści w liceum rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel /wychowawca/ specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
6. Wychowawca klasy lub Dyrektor, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, informuje innych nauczycieli, wychowawców i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.
7. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub Dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub Dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
8. Wychowawca klasy/Dyrektor współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
10. Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielania uczniom odpowiedniej pomocy oraz współdziała z innymi instytucjami i organizacjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie

§32. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8) Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9) Diagnozowanie środowiska ucznia.
10) Wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami.
11) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
12) Wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
13) Wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 33. Organizacja pracy pedagoga i psychologa szkolnego. W celu realizacji zadań zawartych w § 32 pedagog i psycholog szkolny między innymi:
1) tworzy i realizuje roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska lokalnego;
2) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców;
3) współpracuje na bieżąco z dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych
4) współdziała Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
5) współpracuje z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania oraz z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w zakresie:
a. kierowania uczniów na badania diagnozujące uzdolnienia lub trudności i zaburzenia,
b. organizowania dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych uczniom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
c. organizowania we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi instytucjami szkoleń ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli,
d. uczestnictwa pedagoga i psychologa szkolnego w spotkaniach tematycznie związanych z aktualnymi problemami młodzieży.
6) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
7) prowadzi następującą dokumentację:
a. dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
b. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
c. ewidencję uczniów z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V: OPIEKA ZDROWOTNA

§ 34. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna – do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.
§ 34. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.
§ 35. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują odpowiednio:
1) higienistka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,
2) lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym poza szkołą (na podstawie porozumienia zawartego z organem prowadzącym), zgodnie z możliwościami
3) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej – zgodnie z możliwościami.
§ 36. Wychowawcy klas informują rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec jej udzielania.
§ 37. Higienistka współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, a także na informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w: organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych.
§ 38. Higienistka uczestniczy w zebraniach z rodzicami albo zebraniach Rady Rodziców w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.
§ 39. Higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
§ 40. Współpraca, o której mowa w § 39 polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, i warunków sanitarnych w szkole.
§ 41. Higienistka szkolna lub opiekun faktyczny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
§ 42. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
§ 43. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu ich zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu uczniów w szkole ustala higienistka, która określa go wspólnie z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.
§ 44. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
§ 45. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.
§ 46. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców towarzystwie;
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

§47. Organizator wycieczki zagranicznej ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, jej koszt ponoszą uczestnicy.

ROZDZIAŁ VI: ORGANA SZKOŁY

§48. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§49. Szczegółowe zasady funkcjonowania ww. organów zawarte są w ich wewnętrznych regulaminach. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły

ROZDZIAŁ VII: KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

§ 50. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy i przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę;
6) jest przedstawicielem administratora danych osobowych.

§ 51. Kompetencje i zadania dyrektora Szkoły. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.
1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
a. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b. sprawuje nadzór pedagogiczny;
c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
f. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
g. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
h. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
i. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
j. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
k. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
l. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na zasadach określonych w § 179-183 Statutu Szkoły.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
5. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 52. 1. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
a. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;
b. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;
c. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
i. diagnozę pracy szkoły lub placówki,
ii. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
iii. prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
d. monitoruje pracę szkoły lub placówki.
2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 ust a , dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami w szczególności:
a. analizuje dokumentację przebiegu nauczania;
b. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.
§ 53. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
§ 54. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.
§ 55. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
§ 56. Ponadto dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły.
§ 57. W celu realizacji swoich zadań dyrektor:
1) zatwierdza i kontroluje plany, wymiar oraz grafiki pracy poszczególnych pracowników szkoły,
2) bezpośrednio lub pośrednio przez wyznaczonego pracownika wyznacza cele, zadania i sposób realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi,
3) wydaje ostateczne decyzje w sprawach gospodarki finansowej,
4) organizuje przepływ informacji pomiędzy pracownikami szkoły,
5) organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,
6) ocenia pracę wszystkich pracowników szkoły, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami,
7) podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
8) powołuje wszelkiego rodzaju komisje egzaminacyjne na terenie szkoły,
9) kieruje pracami Rady Pedagogicznej, wyznacza harmonogram jej prac, zwołuje posiedzenia Rady oraz dokonuje zmian w trybie jej prac zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

§ 58. 1. W Szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
4. Podział szczegółowych zadań i kompetencji dyrektora i wicedyrektora dokonuje dyrektor Szkoły: każdorazowo po zmianie osoby na stanowisku wicedyrektora lub w razie zaistniałej konieczności.
5. Dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia informacji o podziale zadań i kompetencji między dyrektora i wicedyrektora wszystkim organom szkoły w terminie jednego miesiąca od zmiany na stanowisku kierowniczym.
§ 59. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

§ 60. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący rady,
2) nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

§ 61. Dokumentami regulującymi pracę Rady Pedagogicznej są:
1) Ustawa o systemie oświaty,
2) Ustawa Karta Nauczyciela
3) Statut Szkoły,
4) regulamin rady pedagogicznej,
5) roczny plan pracy szkoły.

§ 62. Praca Rady Pedagogicznej skupia się wokół następujących problemów:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki,
3) organizacji samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego,
4) współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów.

§ 63. Rada Pedagogiczna pracuje w formie posiedzeń.

§ 64. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych; klasyfikacyjne, w każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, nadzwyczajne w ciągu roku w związku z samokształceniem według planu pracy szkoły oraz w miarę aktualnych potrzeb.

§ 65.1.Komisje problemowe są powoływane według potrzeb przez dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną.
2. Przewodniczący komisji problemowej jest wybierany przez członków tej komisji.
3. Decyzje komisji problemowej przedstawiane w formie wniosków zostają zapisane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej.

§ 66. Do wniosków komisji problemowej Rada Pedagogiczna zobowiązana jest ustosunkować się na najbliższym posiedzeniu plenarnym.

§ 67. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1. zatwierdzenie: planów pracy, wewnętrznych regulaminów, wniosków w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar,
2. podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Liceum,
5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6. podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnego programu i toku nauczania,
7. podejmowanie uchwał w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników.

§ 68. Rada Pedagogiczna opiniuje, w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, fundacje, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza lub opiekuńcza;
6) wniosek Dyrektora Szkoły o powołaniu wicedyrektora.

§ 69. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły.

§ 70. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego.

§ 71. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 72. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
3) uczestniczenia we wszystkich zebraniach oraz pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani oraz w wewnętrznym samokształceniu,
4) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia,
5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
6) przestrzegania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
7) zapoznania się z treścią protokołu Rady Pedagogicznej w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, o wprowadzeniu których do protokołu decyduje Rada Pedagogiczna na swoim najbliższym posiedzeniu.

§ 73. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić wszelkie swoje uwagi, propozycje na temat pracy szkoły, organizacji, gospodarowania itp. dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej lub pisemnej, do których Rada Pedagogiczna musi się ustosunkować.

§ 74. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej
2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
3) oddziaływania na postawy nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
5) pomocy w rozstrzyganiu konfliktów nauczycieli z rodzicami poprzez:
a. indywidualne rozmowy z rodzicami,
b. posiedzenia komisji problemowych,
c. plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej,
6) zapoznania członków rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz trybem i formami ich realizacji,
7) analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

§ 75. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i komisji problemowej jest Księga Protokołów.

§ 76. Z zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej lub komisji problemowej sporządza się protokół w terminie do 7 dni od daty zebrania.

§ 77. Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej zawiera:
1) datę posiedzenia,
2) porządek obrad,
3) listę obecnych,
4) opis przebiegu posiedzenia,
5) wnioski w formie uchwał,
6) wnioski w formie zaleceń,
7) podpisy protokolanta i przewodniczącego.

§ 78. 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do sporządzenia protokołu.
2. Tryb wyznaczenia protokolantów leży w gestii przewodniczącego Rady Pedagogicznej i powinien być poprzedzony konsultacją z radą i osobą zainteresowaną.

§ 79. 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele (jedna osoba z danego oddziału) rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym jednego ucznia reprezentuje w nich jeden rodzic. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 80. 1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności w sprawie utworzenia Rady Szkoły.
2. Na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela Rada Rodziców:
a. może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wniosek ten ma charakter wiążący dla Dyrektora,
b. opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym.

§ 81. 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
§ 82. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
§ 83. 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
3. Przewodniczący reprezentują organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły.
§ 84. 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 85. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
§ 86. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 87.1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,
2) wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum,
3) wybiera spośród uczniów Rzecznika Praw Ucznia,
4) na wniosek Dyrektora wyraża opinie w sprawach szkoły
§ 88. Rzecznik Praw Ucznia: W Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia. Rzecznika Praw Ucznia wybiera Samorząd Uczniowski w trybie określonym w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Czas kadencji Rzecznika Praw Ucznia jest również określony w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie.
§ 89. Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia: Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach między uczniami a nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły.

§ 90. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora Szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 5-8 § 90.
2. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z działających w szkole organów – strony w sporze.
3. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
4. O rozstrzygnięciu sporu dyrektor Szkoły informuje zainteresowane strony na piśmie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podając motywy rozstrzygnięcia.
5. Jeżeli w sporze między organami Szkoły stroną jest dyrektor, do rozwiązania sporu zaprasza się mediatora.
6. Mediator jest osobą bezstronną, nie jest osobą zatrudnioną w szkole.
7. Mediatora zatrudnia się na pisemny wniosek jednego z organów Szkoły lub dyrektora Szkoły.
8. Decyzja podjęta w drodze mediacji jest spisana przez mediatora i wiążąca dla stron sporu.
Współpraca między organami Szkoły
§ 91. 1.Bieżącą wymianę informacji między organami szkoły, uczniami i pracownikami organizują dyrektor i wicedyrektor.
2. Informacje zawarte są w:
a. księdze zarządzeń dyrektora szkoły,
b. księdze protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,
c. księdze zastępstw,
d. tablicach ogłoszeń.
§ 92. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Udział w spotkaniach z rodzicami wchodzi w zakres obowiązków służbowych wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
§ 93. W ramach współpracy z rodzicami szkoła ma obowiązek:
1) podawania informacji o zadaniach i zamierzeniach wychowawczych, planach pracy wszystkich organów szkoły, organizacji pracy w danej klasie, szkole. W tym celu szkoła:
a. zobowiązana jest organizować spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów w pierwszym tygodniu rozpoczętego roku szkolnego,
b. pierwsze ogólnoszkolne zebranie rodziców powinno odbyć się najpóźniej w terminie do 10 października,
c. zobowiązana jest do zorganizowania co najmniej jednego ogólnoszkolnego spotkania nauczycieli z rodzicami.
2) zaznajomienia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów. W szczególności:
a. z rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, odpowiedzialni – wychowawcy klas i dyrektor szkoły,
b. z systemem nagradzania i wyróżniania uczniów: odpowiedzialni- wychowawcy klas, dyrektor szkoły lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora,
3) podania rodzicom pełnej i rzetelnej informacji na temat postępów ucznia i pojawiających się problemach:
a. zorganizowania przynajmniej dwóch wywiadówek w półroczu,
b. udzielania porad w sprawach wychowania i kształcenia.
4) wychowawca klasy zobowiązany jest do organizowania dodatkowych spotkań z rodzicami w miarę potrzeb wynikających z sytuacji dydaktycznej i wychowawczej oraz do udzielania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat ucznia.
§ 94. Rodzice mają prawo do przekazywania opinii oraz formułowania wniosków dotyczących spraw dydaktycznych, wychowawczych:
1) wychowawcom klas,
2) dyrektorowi,
3) innym organom szkoły.

ROZDZIAŁ VIII: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 95. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora.
2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić członków Rady Pedagogicznej o założeniach i wytycznych do arkusza organizacyjnego na rok przyszły najpóźniej na Radzie Pedagogicznej zamykającej dany rok szkolny.
3. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
§ 96. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
§ 97. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 98. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia
3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
a. w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej,
b. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie,
c. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego poziomu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-u, filozofii, plastyki, muzyki,
d. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, filozofii, plastyki, muzyki, z edukacji dla bezpieczeństwa;
e. w toku nauczania indywidualnego;
f. w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
g. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
h. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
i. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, filozofii, plastyki, muzyki, zajęć wychowania fizycznego;
j. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.
5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych:
a. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
– poziomie IV.0 – dla początkujących;
– poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę.
6. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się test poziomujący z pierwszego języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
7. Uczniowie klas pierwszych w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły.
8. Zajęcia, o których mowa w ust. 7 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
a. zajęć sportowych;
b. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
c. zajęć tanecznych;
d. aktywnych form turystyki.
9. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 8 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
10. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
11. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.
12. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.
13. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
14. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
15. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, z zachowaniem ust. 14.
16. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda, Edukacja dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 32 uczniów i więcej.

§ 99. Praktyki studenckie.
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy Zakładów Kształcenia Nauczycieli, studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia (umowy) pomiędzy dyrektorem szkoły a Zakładem Kształcenia Nauczycieli, szkołą wyższą lub zainteresowanymi nauczycielami.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za organizację praktyk studenckich odpowiada dyrekcja szkoły.
§ 100. 1.Wychowawca klasy może wnioskować do dyrektora szkoły o pozyskanie środków na pokrycie kosztów wyżywienia uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki.
2. Wychowawcy klas oraz wszystkie organy szkoły zabiegają o uzyskanie środków finansowych mogących zapewnić pomoc finansową uczniom najbardziej potrzebującym.

§ 101.1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
2. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określone są w odrębnych przepisach.

§ 102. Organizacja biblioteki szkolnej.
1. W Szkole działa biblioteka wyposażona we wszystkie niezbędne w nauczaniu i uczeniu się pomoce dydaktyczne, zarówno drukowane, jak i audiowizualne, a także niezbędny do ich odtwarzania sprzęt, komputer/laptop/tablet, stanowiska do pracy indywidualnej i grupowej.
2. Zadaniem biblioteki jest :
a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
b. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni,
c. prowadzenie działalności informacyjnej,
d. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
e. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
f. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
g. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
h. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
i. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
j. organizacja wystaw okolicznościowych.
3. Do zadań bibliotekarzy należy:
a. w zakresie pracy pedagogicznej:
– udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i czytelni,
– prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
– prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
– udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów i innymi instytucjami pozaszkolnymi
b. w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
– gromadzenie zbiorów,
– ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– selekcjonowanie zbiorów, – opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
– prowadzenie dokumentacji pracy.
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

§ 103. Zespoły pracujące w Szkole i zasady ich pracy.
1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do 10 września, a dokumenty przekazane dyrektorowi Szkoły.
§ 104. Zespoły oddziałowe.
1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa liczbie oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
2. Zadania zespołu to:
a. ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału,
b. korelowanie treści programowych przedmiotów oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów,
c. ustalanie wspólnych zasad pracy z uczniami wymagającymi szczególnej opieki psychologiczno-pedagogicznej.
3. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału.
§ 105. Zespół wychowawczy.
1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy oddziałów. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.
2. Zadania zespołu to:
a. analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
b. ocenianie efektów pracy wychowawczej;
c. ustalanie kryteriów oceny zachowania uczniów
3. Zespół spotyka się jeden raz na pół roku lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły lub innych członków zespołu.
§ 106. Zespoły przedmiotowe
1. W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
a. Humanistyczny (nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarz)
b. Matematyczno – przyrodniczy (nauczyciele matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, geografii )
c. Językowy (nauczyciele języków obcych)
d. Nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
a. ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,
b. przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
c. nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów, olimpiad i egzaminów maturalnych;
d. udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych tylko w zakresie jego potrzeb.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w roku (pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu, a ostatnie w czerwcu).
§ 107. Zespoły problemowe
1. Zespoły problemowe powołuje dyrektor Szkoły w razie zaistnienia takiej potrzeby.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub przez dyrektora Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
§ 108. Wicedyrektor.
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora Szkoły.
2. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 109. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

ROZDZIAŁ IX: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Zagadnienia podstawowe
§ 110.1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
§ 111.1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

Nauczyciele
§ 112.1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej uczniów.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 113.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a. realizację obowiązujących programów nauczania,
b. stosowanie właściwych metod nauczania,
c. rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów
d. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
e. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
f. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,
3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania
5) indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i życiu kulturalnym szkoły
6) wyrabia u uczniów poczucie współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla
7) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów
8) współpracuje z wychowawcami klas
9) przestrzega zasad ochrony informacji niejawnych
10) przekazuje uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) informacje wymagane prawem

§ 114.1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołach.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 115. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
1) pracę własną,
2) udział w pracach zespołów nauczycielskich,
3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 116. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 117.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy.
2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. 1 i 2, kieruje, powołany przez Dyrektora, lider zespołu.
4. Zespoły oddziałowy i przedmiotowy pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
5. Cele i zadania zespołu oddziałowego i przedmiotowego obejmują w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ujednolicenia zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole lub proponowanych do realizacji w Szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
§ 118. Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć zespoły problemowo – zadaniowe, określając szczegółowy zakres ich działania.

Wychowawcy
§ 119.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,
c. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
7) ustala zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ocenę zachowania.
3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§120. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
1) sprawdza, czy warunki w klasie nie zagrażają bezpieczeństwa uczniom (stan szyb w oknach, instalacja elektryczna, meble w sali itp.)
2) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki
3) zna i przestrzega przepisy BHP i ppoż.
4) wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad i bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych
5) w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.

§ 121.1. Realizując zadania wymienione w § 119 ust. 2 pkt 5, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek wychowawcy.
3. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem spotkania.
4. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

§ 122.1. Wychowawcy oddziałów i pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane na podstawie szkolnego programu wychowawczego, obejmują:
1) wdrażanie szkolnego systemu wartości,
2) wspomaganie ucznia w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych,
3) kierowanie procesem samopoznania, samorozwoju, samokształcenia i samooceny ucznia,
4) rozwijanie kultury zdrowotnej,
5) kształtowanie postaw proekologicznych,
6) wychowanie do uczestnictwa w demokracji i życia we współczesnej Europie.

Pedagog szkolny
§ 123. Zadania i zakres działań pedagoga szkolnego zostały opisane w rozdziale IV: Zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoły, pomoc psychologiczno – pedagogiczna w § 32 oraz § 33

Bibliotekarz
§ 124. 1. W Szkole działa biblioteka wyposażona we wszystkie niezbędne w nauczaniu i uczeniu się pomoce dydaktyczne, zarówno drukowane, jak i audiowizualne, a także niezbędny do ich odtwarzania sprzęt, aparat informacyjno-wyszukiwawczy, stanowiska do pracy indywidualnej i grupowej.
2. Zadaniem biblioteki jest :
a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
b. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni,
c. prowadzenie działalności informacyjnej,
d. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
e. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
f. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
g. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
h. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
i. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
j. organizacja wystaw okolicznościowych.
3. Do zadań bibliotekarzy należy:
a. w zakresie pracy pedagogicznej:
– udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i czytelni,
– prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
– prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
– udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
b. w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
– gromadzenie zbiorów,
– ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– selekcjonowanie zbiorów,
– opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
– prowadzenie dokumentacji pracy.
4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
Sekretarz szkoły
§ 125.1. Dyrektor tworzy stanowisko – sekretarza szkoły.
2. Do zadań sekretarza szkoły należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i obowiązku nauki
2) nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi
3) prowadzenie kasy szkoły
4) kontrola nad dokumentacją szkolną, archiwum
3. Szczegółowy zakres czynności sekretarza szkoły określa dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ X: OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 126. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę, oraz formułowania oceny.

§ 127. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) ustalanie kryteriów zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §96 ust 1.
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

§ 128. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego.

§ 129. 1. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, formy i kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów są określone w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO).
2. Rodzice i uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych oraz o zasadach oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów w następującej formie:
1) uczniowie na początku roku szkolnego, każdy nauczyciel przedmiotu,
2) rodzice na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców,
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
4. Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów są udostępniane w każdej chwili u dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej, oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 130. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

§ 131. Oceny dzielą się na:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
b. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

§ 132. 1. Oceny ustala się w stopniach według następującej skali:
1) Stopień – oznaczenie cyfrowe, skrót literowy
a. stopień celujący – 6, cel.
b. stopień bardzo dobry – 5, bdb.
c. stopień dobry – 4, db.
d. stopień dostateczny – 3, dost.
e. stopień dopuszczający – 2, dop.
f. stopień niedostateczny – 1, ndst.
2. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego ocenę) oraz „–” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen: celującej i niedostatecznej.
3. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne podawane są w pełnym brzmieniu; przy opisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie skróty literowe.
4. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.
5. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę klasyfikacyjną śródroczną.

§133. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego i informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.

§ 134. 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
1) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
2) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.
3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.”

§ 135 1. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.
2. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) z zachowaniem tajemnicy danych osobowych w formie pisemnej lub ustnej w czasie spotkań w ramach wywiadówek, drzwi otwartych i innych spotkań nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami), a także w formie elektronicznego dostępu do tych danych w dzienniku elektronicznym.

§ 136. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonych w poszczególnych przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 137. 1. Pisemna praca klasowa lub sprawdzian (1–2 godz.) muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe lub sprawdziany.
2. Ocena z pracy pisemnej lub sprawdzianu, o których mowa w ust.1 wpisywana jest do dziennika czerwonym kolorem.
3. Kartkówki (10–20 min) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia.
4. Przed przystąpieniem do sprawdzianu pisemnego uczeń musi zostać zapoznany z kryteriami oceniania.
5. Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania, z wyjątkiem przyczyn losowych (nieobecność nauczyciela, uczniów itp.), odwołania zajęć z różnych przyczyn. W przypadku, gdy nauczyciel nie oddał prac w przewidzianym terminie (nie z przyczyn losowych) uczeń decyduje, czy ocenę wpisać do dziennika czy nie.
6. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) po ustaleniu terminu z nauczycielem zajęć edukacyjnych, lub na warunkach określonych przez nauczyciela w PZO.
7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny postawionej za pisemną pracę kontrolną na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
8. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.
9. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
10. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 138. Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów:
1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
a. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,
d. proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
a. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
b. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
c. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4)stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu podstawy programowej nie wykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a przy tym rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
a. pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.
7) oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą w skali, w której procent uzyskanych przez ucznia punktów jest przełożony na ocenę:
· celujący- 100% i powyżej
· bardzo dobry- 90%-99%
· dobry- 75%-89%
· dostateczny- 60%-74%
· dopuszczający- 40%-59%
· niedostateczny- 0%-39%
8) W każdym półroczu uczeń powinien uzyskać co najmniej dwie oceny cząstkowe więcej niż ilość godzin lekcyjnych danego przedmiotu w tygodniu.

§ 139. 1. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie rozwoju osobowości, relacji międzyludzkich, motywacji
i obowiązków szkolnych zgodnie z kryteriami przyjętymi do stosowania w szkole.

§ 140. 1. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre
4) poprawne,
5) nieodpowiednie
6) naganne.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 141. 1.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli oraz opinii i samooceny uczniów.
2. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą jest ostateczna.
3. Ocenę z zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre, przypisane uczniowi, który:
1) dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
2) jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
3) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
4) z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
5) dba o czystość i estetykę szkoły,
6) zauważa swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
7) szanuje prawa innych.
4.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny dobrej i bardzo dobrej i jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów:
1) jest pilny i sumienny wykraczając poza zakres obowiązków szkolnych, potwierdzając to uczestnictwem w konkursach, olimpiadach itp.
2) stanowi przykład wyróżniając się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią,
3) inicjuje i bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy i środowiska,
4) stanowi przykład systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,
5) rozwijając własne zainteresowania i uzdolnienia dzieli się swoimi umiejętnościami i osiągnięciami z innymi,
6) podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i nieulegania nałogom wśród rówieśników,
7) potrafi adekwatnie i przykładnie zachować się w różnych okolicznościach i sytuacjach,
8) staje w obronie uczciwości, tolerancji i godności.
5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny dobrej i może być przykładem do naśladowania dla innych uczniów:
1) pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
2) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą,
3) bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,
4) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
5) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
6) dba o zdrowie, nie ulega nałogom,
7) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności, dba o kulturę języka,
8) jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych,
9) godnie reprezentuje szkołę w środowisku
6.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
2) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
3) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
4) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
5) poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe i po upomnieniu naprawia swoje zachowanie,
6) jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia,
7) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,
8) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.
7.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
2) łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia,
3) utrudnia prowadzenie zajęć, stwarza zagrożenie dla innych,
4) odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
5) nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
6) niszczy mienie szkolne i środowiskowe, przywłaszcza sobie cudzą własność,
7) ubiera się niestosownie do wymogów szkoły,
8) ulega nałogom, nie dba o higienę osobistą,
9) jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
10) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce.
8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) świadomie lekceważy obowiązek szkolny,
2) inicjuje zachowania negatywne w szkole i poza nią,
3) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
4) uniemożliwia prowadzenie zajęć,
5) świadomie stwarza zagrożenie dla innych,
6) narusza godność osobistą i cielesną innych, jest agresywny,
7) inicjuje zachowania mające na celu zniszczenie mienia osobistego, publicznego, kradzieże itp.
8) propaguje niezdrowy tryb życia, zażywa środki psychoaktywne,
9) namawia do zachowań nietolerancyjnych, niekulturalnych, niekoleżeńskich.

§ 142. 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
2. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Termin zakończenia pierwszego okresu określa uchwała Rady Pedagogicznej. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów przeprowadzana jest w ostatnim tygodniu danego okresu.
3. Klasyfikowanie na koniec roku szkolnego polega na określonym w szkolnym planie nauczania podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i na ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

§ 143. 1. Oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust 2, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. Oceny te mają wpływ na średnią ocen oraz promocję lub ukończenie szkoły.
2. W przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia z przedmiotu równolegle na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym (język polski, matematyka, język obcy) otrzymuje jedną oceną klasyfikacyjną. Ocena ta wystawiana jest jako wspólna ocena z obu poziomów z zachowaniem szczegółowych zasad opisanych w przedmiotowych zasadach oceniania danego przedmiotu. Dotyczy to również przypadku gdy realizacja programów na poziomie podstawowym i rozszerzonym prowadzona jest przez dwóch różnych nauczycieli. Są oni zobowiązani do przyjęcia i stosowania tego samego PZO.
3. Na 14 dni przed posiedzeniem końcoworocznej/śródrocznej Rady Klasyfikacyjnej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia w dzienniku proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i z zachowania, a o przewidywanej ocenie niedostatecznej na 21 dni przed posiedzeniem końcoworocznej/śródrocznej Rady Klasyfikacyjnej. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z tymi ocenami.
4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować ( na piśmie) do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.
5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny o jeden stopień wyżej od przewidywanej.
6. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana :
1) systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji),
2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów i prac pisemnych,
3) wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną,
4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym indywidualnych konsultacji .
7. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełnienia kryteriów) odrzuca go, bądź przekazuje go nauczycielowi danego przedmiotu.
8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki i z zajęć komputerowych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
10. Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.
11. Ostateczna ocena roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia nie może być niższa od przewidywanej.”
12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, a roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny może ulec zmianie w drodze głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
13. Pisemny uzasadniony wniosek o zmianę oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny z zachowania, o których mowa w ust.4 może zostać złożony do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. W przypadku przychylenia się do wniosku, o którym mowa w ust. 5 dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
– dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
– wychowawca klasy,
– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
– pedagog,
– psycholog,
– przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
– przedstawiciel Rady Rodziców.
15. Ocena klasyfikacyjna niedostateczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego systemu oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.
16. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
17. Przewidywane dla ucznia oceny klasyfikacyjne poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu.
18. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalone na podstawie ocen bieżących wystawionych zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowych zasadach oceniania.
19. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących ze względu na różną wagę tych ocen.
20. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

§ 144. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w Liceum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną.

§145. 1. Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Dyrektor może zwolnić ucznia, na wniosek rodziców, z nauki drugiego języka obcego.
3. W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”.

§146. 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Nauczyciel na bieżąco uzasadnia ustaloną ocenę szkolną.
3. Uzasadnienie może mieć formę informacji ustnej lub pisemnej.
4. O uzasadnienie oceny rodzic ( opiekun prawny) wnioskuje na piśmie.
5. Uzasadnienia nauczyciel udziela powołując się na: WSO i PZO, wymagania na poszczególne stopnie szkolne, kryteria oceniania danej formy aktywności ucznia i inne aspekty oceniania.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu w prace pisemne swoich dzieci:
1) na zebraniach z rodzicami,
2) w czasie indywidualnych spotkań, które odbywają się zgodnie z „Organizacją roku szkolnego”.
7. Uzasadnienie oceny z zachowania powinno zawierać fakty odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
8. Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.

§147. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną, uniemożliwiającą lub utrudniającą dalszą naukę, obowiązany jest pod kierunkiem nauczyciela i w terminie z nim ustalonym uzupełnić braki. Może się zwrócić do pedagoga o ustalenie możliwych form pomocy.

§148. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do wystawienia oceny, a ilość opuszczonych zajęć przekroczyła 50%.
2. Jeśli nieobecności są usprawiedliwione uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny. O swojej decyzji informuje, na piśmie, Dyrektora.
3. Na pisemny, uzasadniony wniosek rodziców lub pełnoletniego, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny

§ 149. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych, nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny.

§ 150. Sprawdzian frekwencyjny
1. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu (łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian frekwencyjny.
2. Zakres materiału sprawdzianu frekwencyjnego obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia z bieżącego okresu, których znajomość nie mogła zostać oceniona przez nauczyciela ze względu na nieobecność ucznia.
3. Nie uwzględnia się nieobecności ucznia wynikających z reprezentowania szkoły.
4. Termin i formę sprawdzianu frekwencyjnego wyznacza nauczyciel.
5. Jeżeli uczeń nie stawi się na egzaminie frekwencyjnym w wyznaczonym przez nauczyciela terminie może on przeprowadzić egzamin frekwencyjny na pierwszej lekcji na której uczeń będzie obecny.
6. Ocena ze sprawdzianu frekwencyjnego jest oceną cząstkową i ostateczną.
7. Jeśli uczeń przystępował już do egzaminu frekwencyjnego z danego przedmiotu, to podstawą przeprowadzenia następnego sprawdzianu są nieobecności ucznia liczone od daty przeprowadzenia poprzedniego sprawdzianu.

§ 151. Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust.1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia, niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej, uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki celem wyrównania różnic programowych.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń realizujący indywidualny program lub indywidualny tok nauki z zajęć objętych tym programem. Termin egzaminu ustala Dyrektor.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
11. Egzamin klasyfikacyjny roczny, w powyższym przypadku, musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
13. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, przeprowadza:
a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
14. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 6, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, zastrzeżenia mogą dotyczyć trybu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.
18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym przypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 152. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 153. Uczeń liceum, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
1) Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor lub zastępca – przewodniczący
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator (może być zwolniony na własną prośbę lub w przypadkach szczególnych i wówczas Dyrektor powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu).
c) drugi nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego – członek komisji
4) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
5) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły – nie później niż do końca września.
6) Uczeń, który nie zdał egzaminu nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) i powtarza klasę.

§ 154. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia liceum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z danych zajęć edukacyjnych.

§ 155. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem §154.

§ 156. Uczeń kończy liceum ogólnokształcące, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych.

§ 157. Uczeń liceum kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 158. Egzamin maturalny przeprowadza się zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 159. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu:
1) przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez zapewnienie ciągłości działań doradczych, którym przyświeca idea kształtowania postaw, umiejętności i kompetencji oczekiwanych od młodego człowieka przygotowującego się do wielu ról w życiu społecznym i zawodowym,
2) kształtowanie sylwetki absolwenta, zgodnie z przyjętą w statucie Szkoły charakterystyką,
3) współpracę wszystkich pracowników szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań i treści z zakresu doradztwa zawodowego określonych rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

§ 160. Adresatami działań podejmowanych w szkole w ramach doradztwa zawodowego są:
1) uczniowie,
2) rodzice
3) nauczyciele.

§ 161. Działania kierowane do uczniów w polegają na:
1) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy,
2) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji przez doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, szkolnego pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów zatrudnionych w szkole lub poza szkołą,
3) organizowaniu spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, organizacji wspierających uczniów w rekrutacji na uczelnie poza granicami kraju, instytucji rynku pracy, pracodawcami, osobami prezentującymi poszukiwane zawody i z absolwentami szkoły (prezentacje ich kariery edukacyjnej i zawodowej),
4) umożliwieniu uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej znajdującej się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego,
5) organizowaniu ogólnoszkolnych działań tematycznie powiązanych z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym (projekty edukacyjne, konkursy, festiwale, prezentacje zawodów).

§ 162. Działania kierowane do rodziców uczniów polegają na:
1) organizowaniu grupowych spotkań z doradcą zawodowym dotyczących oferty szkół wyższych oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół,
2) organizowaniu indywidualnych porad i konsultacji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu ich dzieci,
3) udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia i zawodu ich dzieci,
4) włączaniu rodziców w działania z zakresu doradztwa zawodowego, w szczególności z zakresu zawodoznawstwa.

§ 163. Działania kierowane do nauczycieli polegają na:
1) organizowaniu szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz umożliwieniu pracownikom pedagogicznym udziału w kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego;
2) udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych.

§ 164. Za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole odpowiada doradca zawodowy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole.

§ 165. Zadania dyrektora Szkoły polegają na:
1) wyznaczeniu nauczycieli, wychowawców, doradcy zawodowego i specjalistów (pedagoga, psychologa) do realizacji zadań ujętych w § 161.
2) zapewnieniu warunków do realizacji zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego;
3) umożliwianiu współpracy szkolnego doradcy zawodowego, nauczycieli i specjalistów z zewnętrznymi instytucjami takimi jak: wyższe uczelnie, pracodawcy, urzędy pracy,
4) wspomaganiu pracowników pedagogicznych w poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego.

§ 166. Zadania doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców i specjalistów (pedagoga, psychologa) w szkole polegają na:
1) opracowaniu rocznego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
2) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w obszarach: poznania własnych zasobów uczniów, świata zawodów oraz rynku pracy, rynku edukacyjnego oraz uczenia się przez całe życie, planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów,
3) systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym,
4) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
5) realizowaniu działalności informacyjno-doradczej, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
6) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji uczniom i ich rodzicom w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
7) organizowaniu grupowych spotkań z rodzicami uczniów, dotyczących oferty szkół wyższych oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół,
8) określaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
9) wskazywaniu uczniom specjalistów, którzy mogą udzielić wsparcia związanego z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 167. Realizując wewnątrzszkolny systemu doradztwa zawodowego Szkoła współpracuje z:
1) Hufcem Pracy w Wołowie,
2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
3) uczelniami,
4) instytucjami rynku pracy,
5) organizacjami wspierającymi uczniów w rekrutacji na uczelnie poza granicami kraju.

§ 168. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy
i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

§ 169. W Szkole funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

ROZDIAŁ XII : PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

§ 170. 1. Każdy uczeń ma prawo do informacji. Prawo do informacji w relacji uczeń – szkoła oznacza:
1) prawo dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Liceum;
2) prawo do wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły, warunkujących korzystanie z praw np. do znajomości statutu, dostępu do szkolnych dokumentów dotyczących organizacji kształcenia, wychowania i opieki w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły , etc.;
3) prawo dostępu do wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw;
4) prawo do znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych;
5) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
6) prawo do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych,
7) prawo do informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji.
2. Każdy dziecko ma prawo do nauki. Prawo do nauki w relacji uczeń – szkoła oznacza:
1) prawo do bezpłatnej nauki w placówce publicznej;
2) prawo dostępu do materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na zasadach określonych w statucie szkoły. prawo do dostępu do rozkładu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej i bhp i p/poż.;
3) prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4) prawo do wnioskowania i otrzymania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
3. Każdy uczeń ma prawo do wolności/ swobody wypowiedzi, w tym:
1) prawo do wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
2) prawo do wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.;
3) prawo do wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np.. w sytuacji konfliktu;
4. Każdy uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, w tym:
1) prawo do posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie naraża praw i godności innych osób;
2) prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
3) prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu.
5. Każdy uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania:
1) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
2) prawo do poszanowania godności;
1. Każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw proceduralnych.

§ 171. 1.W przypadku naruszenia lub łamania praw ucznia skargę i wniosek do Dyrektora Szkoły ma prawo złożyć uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca w ciągu 7 dni od daty zajścia, zgodnie z trybem składania skarg i wniosków.
2. Składający ma prawo w terminie do 3 dni wycofać skargę.
3. Skargi i wnioski składane są w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły.
4. Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, informuje o sposobie rozstrzygnięcia w formie pisemnej zainteresowane strony.

§ 172.1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów, w tym Statutu Szkoły,
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych pracowników szkoły,
3) systematycznego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, wypełniania wymagań i poleceń nauczycieli.
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, ze szczególnym uwzględnieniem szafek w szatni szkolnej
7) posiadania przyborów szkolnych i przedmiotów niezbędnych do realizacji programu edukacyjnego i wychowawczego tzn.: podręczniki zalecane w szkole, słowniki do nauki języków obcych i języka polskiego, encyklopedie, atlasy, mapy, zbiory zadań zalecane przez nauczycieli, tablice matematyczne itp. dwa komplety stroju sportowego (spodenki, koszulki, dresy, obuwie sportowe, w przypadku korzystania z nauki pływania – strój kąpielowy), strój galowy.
8) bezwzględnego wyłączenia telefonów komórkowych i innych środków łączności w czasie zajęć, chyba że nauczyciel przedmiotu lub wychowawca zadecydują inaczej,
9) zgłaszania nauczycielom lub innym pracownikom szkoły sytuacji stanowiących zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz palenia tytoniu, w tym e – papierosów.

§ 173.1. Strój ucznia liceum powinien być schludny i funkcjonalny.
2. Podczas oficjalnych uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy: w tonacji: białej i granatowej lub czarnej (biała bluzka, koszula, granatowa lub czarna spódnica albo spodnie).

§ 174.1. W szczególnych przypadkach (tj. choroba, ważne sprawy rodzinne) rodzice (prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu 7 dni po powrocie do zajęć szkolnych. Nieuzasadniona nieobecność ucznia na zajęciach może nie być usprawiedliwiona przez wychowawcę.
2. Zgodę na wyjście ze szkoły w czasie godzin lekcyjnych wydaje na prośbę rodziców (prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia) wychowawca, a w razie jego nieobecności – Dyrektor lub Wicedyrektor – po uzyskaniu zgody nauczyciela przedmiotu.
3. Spóźnienia powyżej 15 minut traktowane będą jako nieobecność.
4. Frekwencja ma znaczący wpływ na ocenę zachowania.

ROZDZIAŁ XIII: NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW

§ 175. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie statutu i zarządzeń wg zapisów. O nagrody dla uczniów może wystąpić Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu lub organizacja młodzieżowa.

§ 176. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wyróżniające osiągnięcia w nauce i sporcie,
2) wzorową postawę uczniowską i zachowanie, w tym za wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych
3) aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska,
4) reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach itp.

§ 177. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:
1) uczeń Liceum może otrzymać odznakę “Srebrnego Ossolińczyka” lub “Złotego Ossolińczyka”,
2) ustna pochwała wychowawcy z wpisaniem tego faktu do dziennika,
3) ustna pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów na apelu szkolnym,
4) list pochwalny dyrektora i wychowawcy do rodziców ucznia,
5) nagroda rzeczowa,
6) list gratulacyjny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów),
7) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
8) wytypowanie ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów
9) nagroda ufundowana przez organ prowadzący, sprawujący nadzór pedagogiczny oraz inne instytucje

§ 178. 1. Uczeń za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów szkolnych może ponieść karę. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
2. O nałożonej karze informuje się rodziców.
3. Wykonanie kary może być zawieszone w wypadku poręczenia za ucznia przez kolegę, organizację młodzieżową, nauczyciela, Radę Rodziców.
4. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej,
2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,
3) naruszenie godności nauczyciela, pracownika szkoły lub innego ucznia,
4) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych w tym opuszczanie bez usprawiedliwienia powyżej 60 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) fałszowanie dokumentów szkolnych,
6) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
7) niszczenie lub kradzież mienia,
8) używanie i posiadanie na terenie szkoły bądź w czasie zajęć pozaszkolnych niedozwolonych prawem używek,
9) palenie papierosów na terenie szkoły bądź w czasie zajęć pozaszkolnych,
10) nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych.
5. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:
1) rozmowa ostrzegawcza wychowawcy z uczniem,
2) upomnienie wychowawcy,
3) rozmowa ostrzegawcza dyrektora z uczniem w obecności rodziców,
4) upomnienie dyrektora szkoły udzielone w obecności rodziców,
5) zawiadomienie klubu sportowego czy innych organizacji działających poza szkołą, w pracy których uczeń bierze udział o nagannym zachowaniu się ucznia,
6) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
7) obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie,
8) przeniesieniem do równoległego oddziału lub innej szkoły,
9) nagana dyrektora szkoły z włożeniem do akt ucznia,
10) skreślenie z listy uczniów Liceum.
6. Ukaranemu uczniowi, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o karze.
7. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, wychowawca, pedagog szkolny w ciągu 14 dni od złożenia odwołania.
8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby, nie dłuższy niż pół roku.
9. Karę uważa się za niebyłą, a informacje o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania

§ 179. Skreślenie ucznia z listy uczniów liceum. Uczeń Liceum może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku gdy:
1) uczeń oznajmia wychowawcy, dyrektorowi decyzję o przerwaniu nauki lub o przeniesieniu do innej szkoły, w przypadku uczniów niepełnoletnich decyzja ta musi zostać potwierdzona lub podjęta przez rodziców bądź opiekunów,
2) gdy zastosowana została wobec niego kara w formie skreślenia z listy uczniów Liceum.

§ 180. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów.

§ 181. Ucznia można skreślić z listy uczniów w przypadku, gdy:
1) narusza podstawowe zasady współżycia społecznego i zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, znęca się nad innymi psychicznie lub fizycznie, jest agresywny,
2) w stopniu rażącym opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia a zastosowane przez wychowawcę i pedagoga środki nie przynoszą poprawy.
3) łamie w sposób rażący postanowienia Statutu Szkoły (na przykład przez picie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających),
4) dokonał groźnych zniszczeń powodując zagrożenie życia i zdrowia innych osób,
5) wyczerpano wszelkie kary regulaminowe, a podjęte przez wychowawcę, pedagoga, psychologa
i dyrekcję działania nie przyniosły oczekiwanych efektów.

§ 182. Działania poprzedzające skreślenie ucznia z listy uczniów:
1) nauczyciel sporządza pisemną informację o zaistniałym incydencie oraz przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. Do notatki o zdarzeniu mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły,
2) dyrektor szkoły bada, czy dane wykroczenie kwalifikuje się jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów i zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej. W protokole z posiedzenia powinny znaleźć się wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
3) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, np. wychowawcę, pedagoga szkolnego, psychologa, Samorząd Uczniowski,
4) wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (jeśli takie występują),
5) Rada Pedagogiczna analizuje, czy:
a. wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,
b. uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi,
c. prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
d. udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę (przy zachowaniu quorum) dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów,
7) stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy uczniów obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed Radą Pedagogiczną ze sposobu wykonania uchwały,
8) dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora szkoły, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem,
9) dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego (art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty), po czym wydaje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
10) decyzja o skreśleniu zawiera:
a. numer decyzji,
b. nazwę szkoły
c. datę wydania decyzji,
d. dane osobowe ucznia,
e. podstawę prawną skreślenia ,
f. treść decyzji i uzasadnienie,
g. podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji
h. tryb odwoławczy,
11) uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji,
12) decyzja staje się prawomocna po upływie terminu przewidzianego na odwołanie,
13) jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o skreśleniu odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru,
14) uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, łącznie z protokołami zeznań i protokołem posiedzenia Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka,
15) jeśli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty,
16) jeśli dyrektor przychylił się do odwołania, wydaje swoją decyzję na piśmie,
17) jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, zobowiązany jest w terminie 7 dni przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego –Kuratorium Oświaty, który ponownie bada sprawę.
18) do czasu otrzymania ostatecznej decyzji uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia lekcyjne, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
19) rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się, zgodnie z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadkach:
a. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
b. dla zabezpieczenia majątku narodowego przed ciężkimi stratami,
c. ze względu na inny interes społeczny,
d. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony,
20) od rygoru natychmiastowej wykonalności uczniowi przysługuje odwołanie.

ROZDIAŁ XIV: WOLONTARIAT

§ 183. Wolontariat w szkole. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

§ 184. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

§ 185. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie.

§ 186. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
8) promowanie idei wolontariatu;
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

§ 187. Wolontariusze:
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
4) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
5) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
6) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

§ 188. Formy działalności wolontariatu:
1) działania na rzecz środowiska szkolnego;
2) działania na rzecz środowiska lokalnego;
3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

§ 189. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

ROZDZIAŁ XV: MONITORING WIZYJNY

§ 190. 1. W szkole działa monitoring wizyjny.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu w szkole określa Regulamin monitoringu.
3. System monitoringu wizyjnego stanowi integralny element zapewnienia całościowego i optymalnego procesu nauki, wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
4. System monitoringu służy do podejmowania działań interwencyjnych, w tym wyciągania konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych, niezgodnych z prawem zachowań.
5. Kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego.
6. Monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę.
7. Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni.
8. Odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
9. Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie Szkoły lub mieniu szkolnemu.
10. Budynek Szkoły posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”
11. Administratorem systemu monitoringu jest Liceum Ogólnokształcące im. J.M.Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

§ 191. 1. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora szkoły.
3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

ROZDZIAŁ XVI: CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 192. 1 Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją, instytucji – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Ossolineum oraz szanowania i realizowania testamentu patrona szkoły Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej tradycji.
3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w szczególności:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) Święto Niepodległości;
4) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
6) Dzień Patrona –Święto Szkoły., zwane Biesiadą Ossolińczyków
7) zakończenie roku szkolnego;
8) ślubowanie absolwentów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla uczniów kończących szkołę
4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych, o których mowa w ust. 2.

§ 193. 1. Dzień 28 września – jest Świętem Szkoły. Szkoła obchodzi swoje święto, zwane Biesiadą Ossolińczyków.
2. Uroczystość składa się z części oficjalnej i artystycznej.
3. Podczas części oficjalnej przyznawane są najwyższe szkolne odznaczenia. Regulaminy ich przyznawania zawarte są w osobnych dokumentach:
1) Odznaczenie Złoty Ossolińczyk
2) Odznaczenie Serce i Umysł dla Szkoły
4. Podczas Święta Szkoły dyrektor szkoły odbiera ślubowanie uczniów klas pierwszych.
5. Dyrektor szkoły odbiera ślubowanie Samorządu Szkolnego i dokonuje zaprzysiężenia pocztu sztandarowego.

§ 194. Uczniowie, którzy otrzymują promocję do klasy programowo wyższej, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, mogą otrzymać odznaczenie szkolne – Srebrny Ossolińczyk Regulamin przyznawania tego odznaczenia zawarty jest w osobnym dokumencie.

§ 195. 1. Szkoła posiada własny sztandar.
2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z przestrzeganiem następujących zasad:
1) wprowadzenie sztandaru;
2) hymn państwowy;
3) część oficjalna uroczystości;
4) wyprowadzenie sztandaru;
5) część artystyczna.
3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.
4. Szkoła posiada własny hymn. Słowa hymnu są załącznikiem do statutu. Odśpiewanie hymnu szkoły wymaga powagi i zachowania. Hymn odśpiewany jest w pozycji stojącej.

§ 196. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
2. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły.

§ 197. 1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
1) chorąży – uczeń
2) asysta – dwie uczennice
2. W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 1, zwany pocztem rezerwowym.
3. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;
2) białe rękawiczki.
4. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:
1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka;
2) asysta: ciemne spódnice, białe bluzki.
5. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana następuje zawsze z zachowanie powagi i poszanowania dla sztandaru.
6. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

§ 198. 1. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany przez Dyrektora Szkoły.
2. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o przestrzeganie ceremoniału szkolnego.

§ 199. 1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są przez opiekuna samorządu uczniowskiego i opiekuna pocztu sztandarowego.
2. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów cieszących się nienaganną opinią, (dwóch uczniów i cztery uczennice), którzy stanowią dwa składy pocztu, o którym mowa w §197 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.
5. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia statutowi szkoły, uczeń może być odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek opiekuna sztandaru lub innego nauczyciela.

§ 200. 1. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych.
2. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział w:
1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową;
2) uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe;
3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej.
3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów wyróżniających się w zachowaniu i nauce.

§ 201. 1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „baczność – wprowadzić sztandar szkoły” i wyprowadzany „baczność – wyprowadzić sztandar szkoły”.
2. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
3. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym górnym rogu.

§ 202. Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych ustala dyrektor szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 203. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym dokumentację związaną z prowadzeniem dziennika elektronicznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 204. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

§ 205. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia e-papierosów tytoniu i innych środków odurzających, zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu dotyczący pracowników szkoły, uczniów i innych osób.

§ 206. W pozostałym zakresie nieujętym w niniejszym statucie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych na wstępie niniejszego statutu.

§ 206. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.
1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
a. organów Szkoły,
b. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach w Statucie dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje na stronie internetowej tekst ujednolicony Statutu po każdej nowelizacji.

§ 207. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2019 r. przyjęto do stosowania.

Skip to content