Strona główna » Program profilaktyczno-wychowawczy

Program wychowawczo-profilaktyczny

Liceum Ogólnokształcącego im. Ossolińskiego
w Brzegu Dolnym

 

Opracowanie:
Aleksandra Kucharska
Izabela Chimowicz
Anna Perekietka
Joanna Romaniuk
Edyta Ziarnik – Wróbel

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny został zaakceptowany przez
Radę Pedagogiczną w dniu
Program przyjęty uchwałą Rady Rodziców nr…………….. z dnia ………………

 

„Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.                                                                                  (art.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

 

SPIS TREŚCI:

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
WPROWADZENIE
WIZJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA
CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW I DIAGNOZA
GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
ZADANIA DO REALIZACJI
EWALUACJA PROGRAMU

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, których podejmuje się szkoła. Podstawowe ukierunkowanie Programu zostało określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych takich jak:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)
 • Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszona
  11 stycznia 2017 r.
 • Art. 26 – program wychowawczo-profilaktyczny Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo–profilaktyczny obejmujący:
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. Art.13 Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice,
  w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.
 • Zadania nauczyciela w KN Art.6 „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego….”.
WPROWADZENIE

Liceum Ogólnokształcące im. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym miejscem wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Naszym zadaniem jest ukierunkowanie ucznia w dążeniach do zbudowania właściwej hierarchii wartości i wdrażanie do realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka. Społeczność szkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. W naszej szkole nauczyciel jest nie tylko znakomitym fachowcem, w zakresie pewnej dziedziny wiedzy, ale także jest wiarygodny jako człowiek, a jego osobowość stanowi wzór do naśladowania przez dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły nie może być sprzeczna z wolą rodziców / Art. 48 ust 1 Konstytucji RP /. Ucznia postrzegamy w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. „Wychowanie pełni rolę nadrzędną nadającą sens działaniom profilaktycznym. Poprzez swoje działanie zapobiegawcze i korekcyjne, działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego”. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Program ten wyrósł z pozycji nauczycieli i uczniów, był konsultowany z rodzicami. Jest próbą przejrzystego uregulowania wzajemnych relacji między domem, nauczycielami i uczniami oraz sprecyzowania praw i obowiązków uczniów naszej szkoły. Wraz z uczniami wierzymy, iż wprowadzenie wypracowanych wspólnie zasad przyczyni się do stworzenia w naszej szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.

WIZJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

Jesteśmy szkołą wspierającą rodziców w wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Naszym uczniom służymy pomocą w wytyczaniu drogi, wybieraniu celów raz dążeń życiowych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Wprowadzamy ich w świat wiedzy. Wychowujemy w duchu patriotycznym i uniwersalnych wartości humanistycznych. Kształtujemy postawy uczniów minimalizujące negatywny wpływ zagrożeń rozwojowych.

Absolwent naszej szkoły, jest komunikatywny, potrafi skutecznie porozumiewać się i prezentować własny punkt widzenia, poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem obcym. Jest przygotowany do podjęcia studiów lub pracy zawodowej, jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie. Umie korzystać z nowoczesnych technik i źródeł informacji, samodzielnie poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł. Posiada ogólną wiedzę i ceni zdrowie, potrafi aktywnie spędzać czas, jest ciekawy świata, twórczy, odkrywczy i mądry. Potrafi budować relacje przyjacielskie, jest uczciwy, akceptuje siebie mając świadomość mocnych i słabych stron. Odznacza się tolerancją wobec innych ludzi oraz wrażliwością na piękno otaczającego świata.

CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO UCZNIÓW I DIAGNOZA

Adolescencja znaczy wzrastanie ku dojrzałości, jest okresem przemian w życiu człowieka, które z beztroskiego dzieciństwa prowadzą go ku dorosłości. Jest to czas intensywnych przemian: biologicznych, psychologicznych i społecznych. Uczniowie naszej szkoły rozpoczynają naukę już w fazie później adolescencji tak zwanej młodzieńczości, która przyda na okres między 16 a 20 rokiem życia. Najbardziej widoczną zmianą rozwojową tego okresu jest fizyczność młodego człowieka. Rozwój fizyczny wzbudza w nastolatkach wiele wątpliwości, związanych ze zmianami w wyglądzie a co za tym idzie dotyczy to odżywiania oraz seksualności. Jedną ze zmian przysparzających nastolatkom najwięcej zmartwień jest trądzik młodzieńczy, następnie przybieranie na wadze oraz zmiana proporcji ciała. Z roku na rok zwiększa się ilość uczniów, którzy obsesyjnie dbają o swoje ciało czego następstwem są anoreksja, bulimia oraz ortoreksja. Innym istotnym elementem rozwoju fizycznego jest rozwój seksualności. Aspekt ten ma silny wpływ na tworzącą się tożsamość. Nastolatek eksperymentuje z różnymi formami aktywności seksualnej, doświadczając różnorodnych uczuć związanych z pociągiem seksualnym i romantyczną miłości, dąży do osiągnięcia intymności w związkach. Z diagnozy wynika, że 6 % uczniów w każdej klasie rozpoczynając naukę w naszej szkole jest już po inicjacji seksualnej, a prawie 80 % z nich nie stosuje żadnego zabezpieczenia. Okres dojrzewania to czas kiedy młodzi ludzie eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi. Z badań wynika, że średnio 68 % populacji naszych uczniów przynajmniej raz w życiu spożywała alkohol, a 4 % przyznaje się, że próbowało narkotyków /marihuana/ Młodzieńczość charakteryzuje się również zwiększonym pobudzeniem emocjonalnym, labilnością emocjonalną i towarzyszącymi lękami społecznymi, np. lęk przed niepowodzeniem, negatywną oceną ze strony rówieśników, towarzyszy temu poczucie niepewności, zakłopotania. Niepokój dotyczy oceny swego wizerunku w środowisku rówieśniczym, młodzi ludzie przejmują się tym, w co się ubierają, jak się zachowują i co koledzy mówią lub piszą za ich plecami szczególnie na portalach społecznościowych. Osoba dojrzewająca odkrywa wzmożoną świadomość samego siebie, swego istnienia i zaczyna poszukiwać ról, które w dorosłym życiu będzie pełnić, poszukuje autorytetów.

Okres dorastania jest bardzo ważnym czasem w życiu człowieka, jednocześnie jest okresem wielu zmagań, problemów i trudności młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest wsparcie tej osoby przez najbliższych, rodziców, opiekunów i nas wychowawców, nauczycieli. Niżej zawarte cele programu wychowawczo – profilaktycznego mają być dopełnieniem w procesie wzrastania ku dorosłości.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
 1. Uświadomienie wartości służących osobowemu rozwojowi uczniów.
 2. Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie do harmonijnego rozwoju.
 3. Kształtowanie wrażliwości moralnej oraz potrzeby poznawania samego siebie.
 4. Budzenie zainteresowań szeroko rozumianą przestrzenią własnego kraju,
 5. Europy i świata oraz swobodnej w niej orientacji.
 6. Rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata
 7. oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
 8. Pogłębianie poczucia przynależności do ogólnie pojmowanej wspólnoty ludzkiej.
 9. Budowanie poczucia własnej wartości.
 10. Uświadomienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 11. Kształtowanie i propagowanie poprawnego i pięknego języka ojczystego, nie tylko
 12. na lekcjach, w szkole, ale i poza szkołą.
 13. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
 14. Kształtowanie samoświadomości uczniów, samoszacunku i odpowiedzialności.
 15. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie
 16. w sytuacjach trudnych.
 17. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli w środowisku szkolnym.
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

ZADANIA DO REALIZACJI:

OBSZARZADANIENAUCZYCIELE REALIZUJĄCYTERMIN
Zdrowie – edukacja zdrowotna.Kształtowanie nawyków higienicznych jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia.Wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolnaCały rok szkolny
Elementy sfery fizycznej, psychicznej.Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem.Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy na temat wczesnej identyfikacji zmian chorobowych we własnym ciele
(np. samobadanie piersi u kobiet, wczesna identyfikacja zmian na skórze)
Przeciwdziałanie zagrożeniom: AIDS, narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem.
Nauczyciel biologii, wychowawcy klas.
Kampania „Razem przeciw rakowi piersi”
Listopad/ grudzień 2019, Czerwiec 2020
Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.Pedagog, wychowawcy klasCały rok szkolny
Propagowanie zdrowego trybu życia.Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klasCały rok szkolny
Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania.Wszyscy nauczycieleZgodnie z rozkładem materiału
Wprowadzanie elementów udzielania pomocy przedmedycznej.Pedagog, wychowawcy klas, nauczyciel wychowania do życia w rodzinieCały rok szkolny
Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwaCały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie
w relacjach z innymi.
Pedagog, wychowawcy klasZgodnie z kalendarzem szkolnym
Szerzenie wiedzy na temat zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja) zagrożenie związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków.Nauczyciele, wychowawcy klas, pedagogCały rok szkolny
Kultura - wartości, normy, wzory zachowań.
Elementy rozwoju społecznego i aksjologiczne aspekty.
Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek historycznych.
Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków.
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klasZgodnie z kalendarzem szkolnym
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klas, opiekun samorządu szkolnegoZgodnie z kalendarzem szkolnym
Kultywowanie regionalnych tradycji.Kultywowanie regionalnych tradycji.Cały rok szkolny
Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń
i najwybitniejszych postaci
z dziejów regionu, Polski, Unii Europejskiej,
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klasCały rok szkolny
Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury narodowej.Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klasZgodnie z kalendarzem szkolnym
Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klasZgodnie z kalendarzem szkolnym
Zwiększanie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych
w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami.
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści, wychowawcy klasZgodnie z kalendarzem szkolnym
Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienie prawdy, sprawiedliwego traktowania.Wychowawcy klasCały rok szkolny
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.Wychowawcy klas, pedagog Cały rok szkolny
Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.Wychowawcy klasCały rok szkolny
Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych.
Elementy sfery społecznej.
Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią.Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawcy klas, pedagogCały rok szkolny
Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia
i troska o ich bezpieczeństwo.
Wychowawcy klas, pedagogCały rok szkolny
Wzmacnianie norm redukujących ryzyko eksperymentowania
z substancjami psychoaktywnymi.
Pedagog, na zaproszenie konsultant ds. uzależnieńCały rok szkolny
Utrwalanie informacji
o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach cyberprzemocy.
Nauczyciel informatyki, wychowawcy klasCały rok szkolny
Kształtowanie postaw zapobiegającym wczesnym kontaktom seksualnym
i związanych z nimi problemów.
Wychowawcy klas, pedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinieCały rok szkolny
Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjachWszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Uświadamianie zagrożeń wynikających
z przynależności do różnych grup nieformalnych.
Wychowawcy klas, pedagogCały rok szkolny
Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.Wychowawcy klasCały rok szkolny
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – postawy negocjacji i mediacji.Wychowawcy klasCały rok szkolny
Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów.Wychowawcy klasCały rok szkolny
Relacje – kształtowanie postaw społecznych. Elementy sfery psychicznej i społecznej.Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego.Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienie. Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Rozwijanie kompetencji
z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.
Podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).
Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia
i troska o ich bezpieczeństwo.
Opiekun wolontariatuCały rok szkolny
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny
Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości między innymi poprzez rozwój kompetencji uczniów
z zakresu wyrażanie
i przyjmowania pochwał.
Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny

Instytucje pozaszkolne współpracujące przy realizacji programu:

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  2. Podmioty realizujące świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Gminny Ośrodek
  3. Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar,
  4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
  5. Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich.

 

EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie podlegał metodycznej ocenie skuteczności. Działania wychowawczo -profilaktyczne zakładają powodowanie pozytywnych zmian w wiedzy, postawach i zachowania społeczności uczniowskiej. Niezbędne więc będzie sprawdzanie, czy zmiany te rzeczywiście zachodzą i czy program jest pożądany. Należy sprawdzać, czy zrealizowano zakładane cele wychowawczo-profilaktyczne i w jakim zakresie, co ułatwiło, a co utrudniło realizację. Taka kontrola umożliwi podjęcie decyzji o kontynuacji lub wprowadzeniu korekt podnoszących jego jakość programu.

Sposoby ewaluacji:

 • obserwacja,
 • wywiad,
 • ankiety diagnostyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, ankiety ewaluacyjne,
 • sprawozdania wychowawców klas,
 • sprawozdania pedagoga.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest programem otwartym, którego treści ulegać będą zmianie w zależności od aktualnych potrzeb.

Skip to content