Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego IM. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Liceum Ogólnokształcące IM. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego IM. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Brakuje informacji o przejściu na nową kartę po kliknięciu w link.
 • Brakuje informacji o wielkości i formacie pliku do pobrania lub otwarcia w nowym oknie.
 • Brakuje roli tabeli szkieletowej Strony.
 • Struktura list definicji nie jest poprawna.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre materiały pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządziła firma serwis.tech Przemysław Franiak. W ocenie oparto się o testy automatyczne na poziomie WCAG 2.1 AA oraz wymagania jakie stawia standard WCAG 2.1, a także listę kontrolną dostępną na stronach gov.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 • Aleksandra Cholajda-Miłkowska
 • Adres e-mail: lo@brzegdolny.pl
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 71 319 98 28.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres i dojazd

  • Adres: Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 10
  • Sekretariat telefon: 71 319 98 28, email: lo@brzegdolny.pl
  • Dojście piesze od strony ulicy Wilczej

Budynek

  • Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Posiada toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.
  • Wejście główne do budynku jest przystosowane do wjazdu wózka osoby niepełnosprawnej.
  • Szkoła zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
  • Szkoła zastosowała w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
  • W budynku brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
  • W Szkole nie ma tłumacza języka migowego.
  • Wejście z psem asystującym po ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
   Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Rząd do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Skip to content