Regulamin rekrutacji 2024/2025 do Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

§1. Podstawa prawna
1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2023 r. Poz.900 t.j. z późn. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz.2431 z późn. zm.)

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 493 z późn. zm.)

4. Zarządzenie nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku dot. terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 dla kandydatów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…) .

5. Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024.

§2. Zasady ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

3. Szkoła prowadzi rekrutację w formie papierowej, to znaczy kandydat dostarcza wypełniony wniosek do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.lo.brzegdolny.pl

4. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie sześć preferencji.

5. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
2) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
3) ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
4) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

6. Komisja prowadzi swoje prace zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogram z uwzględnieniem terminów wskazanych w Zarządzeniu nr 2/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku dot. terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 dla kandydatów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…) .

§ 4. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym
1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3

3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, informatyka.

4.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu  interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu  interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22. ust. 6 ustawy o systemie oświaty :
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

5) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach, w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

9. Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskane z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu
a) celującym –przyznaje się po 35 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) z języka obcego nowożytnego:
a) celującym– przyznaje się po 30 punktów;
b) bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów;
c) dobrą – przyznaje się po 20 punktów;
d) dostateczną – przyznaje się po 10 punktów;
e) dopuszczającą – przyznaje się po 5 punktów;

10. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
2) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

§ 5. Dokumenty
1. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
2) zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. , poz. 44, t.j., z późn. zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

§ 6. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Skip to content